Biofuels and ecosystem services

Biofuels and ecosystem services

Climate change mitigation is high on the agenda in numerous national and international policy decisions and action plans, particularly in relation to the transportation sector. Renewable energy sources are pointed out as sustainable alternatives to the use of fossil fuels. However, an all-embracing assessment of different environmental and social aspects related to fuel production is required in order to draw conclusions about the sustainability of different fuel options. In this context, an in-depth knowledge of the different ecosystem services affected is needed.

This project aims at fulfilling knowledge gaps by identifying and describing ecosystem services and their appropriate indicators which affect and are affected by biofuel production in Sweden. The aim is furthermore to propose a conceptual framework to include ecosystem services in decision-making, in close collaboration with biofuel sector stakeholders.

The following scientific publication has been produced within the project:

Biodrivmedel och ekosystemtjänster

Att med hjälp av politiska beslut och styrmedel göra anpassningar till klimatförändringar står högt agendan i både nationella och internationella sammanhang, inte minst i transportsektorn. Ofta nämns förnybara energikällor som hållbara alternativ till fossila bränslen. För att kunna besluta om den övergripande hållbarheten hos olika drivmedel behövs dock en grundlig kartläggning av miljörelaterade och sociala aspekter kopplat till produktionen av dessa. Kunskap om vilka ekosystemtjänster som påverkar och påverkas av biodrivmedelsproduktionen blir i detta sammanhang en nödvändighet.

Projektets syfte är en kartläggning av de ekosystemtjänster och -indikatorer som skulle påverkas av en eventuell intensifiering av biodrivmedelproduktion från svensk skog och lantbruk. Syftet är dessutom att föreslå ett begreppsmässigt ramverk för hur man kan inkludera ekosystemtjänstkonceptet i beslutsprocesser. Arbetet utförs i nära samarbete med biodrivmedelintressenter.

Inom projektet har också en vetenskaplig publikation framställts (se länk ovan).

Deltagare/Participants:

  • IVL Svenska miljöinstitutet: Karin Hansen & Julia Hansson
  • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU: Danielle Maia De Souza
  • Stockholms universitet: Gabriela Russo Lopes

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Photo: IVL Swedish Environmental Research Institute

Related documents

Document Type Size

Biofuels and ecosystem services

Full report from program project
pdf 1.34 MB
pdf 532.1 KB