Sustainable HVO production potential and environmental impact

Sustainable HVO production potential and environmental impact

Hydrogenated vegetable oil, HVO, is today the most important biofuel in Sweden. Despite Sweden's rich assets on biomass, HVO is today produced from imported biomass mainly. This project helps to identify raw materials and estimate the potential of domestic and Nordic raw materials. The project aims to increase the knowledge about alternative sustainable raw materials and technologies for HVO production, with estimates of potentials. The project will also, together with the industry, identify the most promising raw materials and technologies and perform environmental systems analysis and techno-economic assessments of these.

Climate performance is calculated using the method in the EU Renewable Energy Directive (RED) and a broader method to show the significance of changes in the method of climate calculations in the regulatory framework.

The focus will be on raw materials that are present or can be produced in Nordic conditions.

Hållbar HVO-produktionspotential och miljöpåverkan

Vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO) är idag det enskilt största biobränslet i Sverige. Trots Sveriges rika tillgångar på biomassa så är HVO idag producerat från framför allt importerad biomassa. Detta projekt bidrar till att identifiera råvaror och uppskatta potentialen för inhemska och nordiska råvaror. Projekt syftar till att öka kunskapen om alternativa hållbara råvaror och tekniker för HVO-produktion, med fokus på potentialuppskattningar.

Projektet kommer även tillsammans med relevanta aktörer identifiera de mest lovade råvarorna och teknikerna, och utföra miljösystemanalyser och tekno-ekonomiska bedömningar av dessa. Klimatprestandan för de mest lovande råvarorna och teknikerna beräknas enligt EU:s direktiv för förnybara drivmedel (RED) och enligt en bredare metodik (ISO) för att uppskatta totala klimatpåverkan samt visa på betydelsen av eventuellt ändrad metodik.

Fokus kommer att vara på råvaror som idag finns eller kan produceras i nordiska förhållanden.

Deltagare/Participants:

  • SLU Sveriges lantbruksuniversitet: Hanna Karlsson & Torun Hammar
  • Chalmers: Sofia Polikidou
  • Neste
  • Preem AB

 Kontakta projektledaren/Contact the project manager