Bakgrund

Bakgrund

Energimyndighetens syfte med samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system 2018–2021, är att bidra med analyser som kan ligga till grund för vetenskapligt underbyggt beslutsstöd och ökad systemförståelse hos politiker, myndigheter, industri och andra organisationer gällande hur utvecklingen och användningen av hållbara förnybara drivmedel kan bidra till förverkligandet av Sveriges mål för transportsektorn på en reduktion av koldioxidutsläppen med 70% från inrikes transporter (exklusive utrikes flyg) till år 2030 jämfört med år 2010, och på längre sikt en transportsektor utan nettoutsläpp av växthusgaser. Detta behöver även uppnås utan negativ påverkan på andra hållbarhetsaspekter, som till exempel biologisk mångfald.

Samverkansprogrammets syfte och mål är utformade i linje med Energimyndighetens biodrivmedelstrategi, där samverkansprogrammet har i uppgift att bidra specifikt med tvärvetenskapliga och systemorienterade studier, och därmed komplettera Energimyndighetens övriga insatser kring den mer teknikspecifika utvecklingen. Samverkansprogrammet ska även samverka med Energimyndighetens övriga satsningar för att dra nytta av deras aktörsnätverk och kunskap för möjliga projektsamarbeten. Programmets effektmål är:

  • Sverige uppfyller uppsatta mål om reduktion av växthusgaser orsakade av transportsektorn på kort och lång sikt.
  • Förnybara drivmedel produceras på ett hållbart sätt och med högsta möjliga effektivitet.
  • Utformning av styrmedel för omställning till förnybara drivmedel i transportsektorn sker så att dessa är effektiva, motverkar suboptimering och skapar goda förutsättningar för omställning av transportsektorn.
  • Industriella aktörer investerar i hållbar omvandling av förnybara resurser till drivmedel, produkter och energi.
  • Forskning och utveckling inom området bedrivs effektivt och i samverkan, för högsta möjliga nytta av insatta medel.

Programmet bygger på stark samverkan, mellan forskningsutförare, industri, institut och näringsliv samt med andra aktörer så som regionala och nationella myndigheter, och med ett brett intresse för resultaten från flera avnämare i samhället. I och med sitt tematiska och systeminriktade angreppssätt kopplar programmet mot flera av de övergripande utmaningar för energisystemet som Energimyndigheten identifierat i sin strategi för forskning och innovation på energiområdet.