A future biorefinery for the production of propionic acid, ethanol, biogas, heat and power – A Swedish case study

A future biorefinery for the production of propionic acid, ethanol, biogas, heat and power – A Swedish case study

Today there are a number of renewable chemicals under development, both biofuels and platform chemicals. Several studies have shown advantages of these compared to their fossil based counterparts. To achieve the most efficient production the concept of biorefineries has been brought forward, optimizing the use of the raw material when several products are produced in parallel and the integration of processes leading to energy savings. The number of studies investigating the environmental impact of the production of these products in biorefineries are however, very limited.

The project consists of a case study investigating the environmental performance of an extended biorefinery concept that consists of several industries integrated in a symbiotic system located in Kristianstad producing RME, ethanol, propionic acid, and biogas. The results highlight general critical issues for biorefineries, e.g. important environmental hot spots for biorefinery production, and can increase the understanding of how to maximize the positive environmental effects of production in biorefineries. In cooperation with involved companies, the technical feasibility of the biorefinery is  investigated. This aims at showing industry and policy makers how an efficient and economically viable biorefinery concept based on the use of residues from agriculture and industry can be designed.

Framtida bioraffinaderi för produktion avpropionsyra, etanol, biogas, värme och energi - En svensk fallstudie

Idag utvecklas många förnyelsebara kemikaler, både biobränslen och plattformskemikalier, och ett flertal studier visar på fördelar med dessa när de jämförs med sina fossilbaserade motsvarigheter. För att åstadkomma en så effektiv produktion som möjligt av förnyelsebara kemikalier föreslås bioraffinaderier då dessa optimerar användningen av råvaror i och med parallell tillverkning av flera produkter, och leder till energibesparingar. Dock har endast få studier utrett miljöpåverkan från denna typ av tillverkning.

Projektet har utfört en fallstudie av ett utökat bioraffinaderikoncept bestående av flera olika symbiotiskt sammanlänkade industrier i Kristianstad med produktion av RME, etanol, propionsyra respektive biogas. Resultaten belyser vad som kan betraktas som generellt viktigt för produktion i bioraffinaderier, t.ex. ur ett miljöperspektiv, vilket kan leda till ökad förståelse för hur man kan maximera dess goda miljöeffekter. Tillsammans med företagen i studien undersöks den tekniska genomförbarheten undersökas, med målet att visa industri och beslutsfattare hur ett effektivt och ekonomiskt hållbart bioraffinaderikoncept baserat på användning av rester från jordbruk och industri kan utformas.

Deltagare/Participants

  • Lunds universitet: Anna Ekman, Linda Tufvesson & Pål Börjesson
  • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU: Serina Ahlgren
  • Perstorp

Kontakta projektledaren/Contact the projectleader

Related documents