Sustainable transportation fuels – a techno-economic Well-to-Wheel analysis

Sustainable transportation fuels – a techno-economic Well-to-Wheel analysis

Increased use of wood-based biofuels and electricity for transportation is singled out as a key part of the transition towards a fossil-free society and a fossil-independent transport sector. This study intends to compare different biofuels, including electricity, as an energy carrier from a techno-economic WtW-perspective, but also key figures in the form of GHG emissions and energy efficiency will be included. The goal is to produce results that show the transport efficiency for each biofuel in the form of SEK/km, kWh/km and CO2eq/km, and compare them with fossil alternatives. The project will also adopt a producer perspective to show the conditions for profitable biofuel production. Emphasis will be placed on comparisons made with consistent assumptions for the studied value chains and to study how changes in the different parameters affect the transport efficiency of the various alternatives. What limits the potential of the different options will also be discussed.

Hållbara drivmedel – en tekno-ekonomisk WtW-analys

Ökad användning av skogsbaserade biodrivmedel och el för transporter utpekas som en central del i omställning mot ett fossilfritt samhälle och en fossiloberoende transportsektor. Projektet kommer att jämföra olika biodrivmedel, inklusive el, som energibärare ur framför allt ett tekno-ekonomiskt WtW-perspektiv, men även nyckeltal i form av växthusgasemissioner samt energieffektivitet kommer att ingå. Målet är att ta fram resultat som visar olika värdekedjors transporteffektivitet i form av kr/km, kWh/km och CO2eq/km och jämföra dessa med fossila alternativ. Ett producentperspektiv kommer att ingå i studien för att visa på förutsättningarna för lönsam biodrivmedelsproduktion. I studien kommer stor vikt att läggas på att jämförelserna görs med konsistenta antaganden för de studerade värdekedjorna samt att studera hur ändringar av olika parametrar påverkar transporteffektiviteten för olika alternativ. Vad som begränsar potentialen för de olika alternativen kommer också att belysas.

Deltagare/Participants:

  • RISE, Energi- och miljösystemanalys: Karin Pettersson
  • Sweco: Peter B Odhner & Henrik Gåverud
  • Göteborg Energi: Eric Zinn

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Photo: FreeImages.com/Gábor Palla