Enabling the transition to a bio-economy: Innovation system dynamics and policy

Enabling the transition to a bio-economy: Innovation system dynamics and policy

This research project has focused on the following question: “What promotes and hinders transition pathways to the development and deployment of integrated biorefineries in Sweden?” Contributing to the literature on sustainability transitions, the project examines the role of incumbent and emergent industries, policy regulations, and regional context in a transition to biorefineries and biofuels. The project seeks to answer the following research sub-questions:

  1. How do different Swedish firms and industries (incumbent and emergent) react to the opportunities and threats posed by a biorefinery transition?
  2. How is the development and deployment of integrated Swedish biorefineries shaped by framework conditions and policy regulations and to what extent is there a need for change to facilitate a transition?
  3. To what extent are Swedish biorefinery transition pathways influenced by different regional contexts?

By comparing Swedish and international biorefineries, this will provide a thorough examination of the constraining factors and development perspectives for integrated biorefineries in Sweden.

Several scientific articles have been produced as interim deliveries within the project. Up until March 2017, the following have been published:

Another delivery from the project is the project report, that summarizes the results of the above listed articles. The report is linked below.

Att möjliggöra en övergång till bioekonomi: Dynamik i innovationssystem och policy

Detta forskningsprojekt fokuserar frågan “Vad främjar respektive hindrar utveckling och införande av integrerade bioraffinaderier i Sverige?” Genom att undersöka inverkan av etablerade och framväxande industrier, förordningar samt regionala kontexter övergången till bioraffinaderier och biodrivmedel, kommer projektet kommer att bidra till litteraturen om övergång till hållbarhet. Följande delfrågor kommer att besvaras:

  1. Hur reagerar olika företag och industrier, etablerade såväl som framväxande, de möjligheter och hot som en övergång till integrerade bioraffinaderier utgör?
  2. Hur formas utvecklingen och implementeringen av integrerade svenska bioraffinaderier av existerande ramvillkor och politiska styrmedel, och i vilken utsträckning finns det ett behov av förändring av dessa för att underlätta en övergång?
  3. I vilken utsträckning påverkas olika utvecklingsvägar mot integrerade bioraffinaderier i Sverige av dess regionala sammanhang?

Genom att jämföra svenska och internationella bioraffinaderier kommer en grundlig undersökning av begränsande faktorer och utvecklingsperspektiv för integrerade bioraffinaderier i Sverige att genomföras.

Projektets resultat har levererats i ett flertal vetenskaplig artiklar (se ovan) samt en sammanfattande projektrapport (se nedan).

Participants/Deltagare:

  • CIRCLE (Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy), Lunds universitet: Lars Coenen** & Teis Hansen
  • IIIEE (International Institute for Industrial Environmental Economics), Lunds universitetKes McCormick & Yuliya Voytenko
  • SP Sveriges tekniska forskningsinstitut: Hans Hellsmark* & Johanna Mossberg*

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

*Affiliation changed during course of project: Hans Hellsmark is employed at Chalmers. Johanna Mossberg is employed at CIT Industrial Energy.
**Affilation changed during the final phase of the project: Lars Coenen is since January 2017 employed at Melbourne Sustainable Society Institute, University of Melbourne.

Foto/Photo: FreeImages.com/Toom Raudsepp

Related documents

Document Type Size

Enabling the transition to a bio-economy: Innovation system dynamics and policy

Report from a project within the collaborative research program Renewable fuels and systems
pdf 565.44 KB