Public procurement as a policy instrument to support the diffusion and use of renewable transport fuels

Public procurement as a policy instrument to support the diffusion and use of renewable transport fuels

This project will evaluate public procurement to answer questions such as which potential procurement has to promote renewable fuels, what the practical experiences are, to what extent public procurement is used strategically, and how the policy instrument can be developed. It consists of three parts: 1) an overall analysis of public procurement, 2) an analysis of experience of procurement through case studies, and 3) a dialogue with stakeholders. The results of the project will have direct policy relevance and will contribute with knowledge on how the use of public procurement can be improved.

Offentlig upphandling som styrmedel för att främja spridning och användning av förnybara drivmedel

Projektet utvärderar offentlig upphandling för att svara frågor om vilken potential upphandling har för att främja förnybara drivmedel, vilka de praktiska erfarenhterna är, huruvida offentlig upphandling används strategiskt och hur styrmedlet kan vidareutvecklas. Det består av tre delmoment varav det första övergripande analyserar upphandling som styrmedel, det andra utgör en analys av erfareheter av upphandling i utvalda fallstudier och det tredje är en dialog med intressenter. Resultaten från projektet kommer att vara av konkret policyrelevans genom att de bidrar till kunskap om hur användningen av offentlig upphandling kan förbättras och utvecklas.

Deltagare/Participants:

  • Miljö- och energisystem, Lunds tekniska högskola: Jamil Khan. Malin Aldenius & Henrik Norinder
  • Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet: Jenny Palm & Fredrik Backman

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Foto/Photo: FreeImages.com/John Nyberg