Public procurement as a policy instrument to support the diffusion and use of renewable transport fuels

Public procurement as a policy instrument to support the diffusion and use of renewable transport fuels

Many municipalities in Sweden have requirements on green cars in the procurement of municipal vehicles and some also have requirements on electric cars.This project has ana­lysed how green public procurement has been used in the transport sector in order to answer questions such as which potential procurement has to promote renewable fuels, what the practical experiences are, to what extent public procurement is used strategically, and how the policy instrument can be developed.

The methodological approach has been comparative case studies of the municipalities Malmö and Östersund and regions Skåne and Jämtland. The empirical material comes from a combination of document studies and semi-structured qualitative interviews with procurers, environ­mental strategists, public transport strategists, politicians and representatives of private transport operators.

Consisting of three parts, the project deliveries present 1) an overall analysis of public procurement, 2) an analysis of experience of procurement through case studies, and 3) a dialogue with stakeholders. Together, they aim to increase the understanding of the challanges with green public procurement and how these have been handeled in a few selected cases. Even if differences in political, geographical and infrastructural aspects apply for different cities and/or regions, and, as a result of this, the specific design of procurement requirements, the study has been able to point to some general policy implications concerning laws and regulations, cost, political goals and backing and actor cooperation. The results from the project hereby contribute with knowledge on how the use of public procurement can be improved.

The project report, available below, is written in Swedish with an English executive summary. An extended summary in English is also available. The following list covers remaining deliveries:

Scientific articles:

Conference presentations:

Report:

  • Backman, F. & Palm, J. (2014). Literature review: Public procurement of innovation, Report No 20141101, Linköping University: Department of Thematic Studies - Technology and Social Change.

Offentlig upphandling som styrmedel för att främja spridning och användning av förnybara drivmedel

Många kommuner i Sverige ställer krav på miljöbilar i upphandlingen av kommunala tjänstebilar, och en del ställer även specifika krav på elbilar. Detta projekt har utvärderat offentlig upphandling för att svara frågor om vilken potential upphandling har för att främja förnybara drivmedel, vilka de praktiska erfarenhterna är, huruvida offentlig upphandling används strategiskt och hur styrmedlet kan vidareutvecklas.

Metoden som använts är komparativa fallstudier av kommunerna Malmö och Östersund, samt regionerna Skåne och Jämtland. Det empiriska underlaget för studierna består av en kombination av dokumentstudier och semistrukturerade kvalitativa intervjuer som genomförts med upphandlare, miljöstrateger, kollektivtrafikstrateger, politiker och representanter från privata trans­portoperatörer.

Projektets tre delmoment presenteras i ett flertal leveranser som tillsammans täcker de tre delmomenten 1) analys av upphandling som styrmedel, 2) analys av erfareheter av upphandling i utvalda fallstudier samt 3) dialog med intressenter. Det övergipande syftet är att öka förståelsen för utmaningarna med grön offentlig upphandling och hur dessa bemötts i några utvalda fall. Även om det råder skillnader i de olika orternas och regionernas politiska, geografiska och infrastrukturella förutsättningar samt i sättet på vilket kraven i upphandling utformats som följd av detta, så har studien kunnat peka på några generella policyimplikationer som rör lagstiftning och reglering, kostnader, politiska mål och samverkan mellan aktörer. Resultaten från projektet bidrar därmed till kunskapen om hur användningen av offentlig upphandling kan förbättras och utvecklas.

Projektets rapport samt en utökad sammanfattning på engelska är tillgänglig nedan. Övriga leveranser med tillgänglighet via länkar har listats ovan.

Deltagare/Participants:

  • Miljö- och energisystem, Lunds tekniska högskola: Jamil Khan, Malin Aldenius & Henrik Norinder
  • Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet: Jenny Palm & Fredrik Backman

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Foto/Photo: FreeImages.com/John Nyberg