Methane as vehicle fuel - a gate-to-wheel study (METDRIV)

Methane as vehicle fuel - a gate-to-wheel study (METDRIV)

Today, the global interest in methane as a transportation fuel is growing rapidly due to the expanded recovery of shale gas. The use is also expanding in Sweden, but there are several technical solutions regarding upgrading, distribution and final use in vehicles, which are not yet fully commercialized.

The METDRIV project analyses different technical solutions and system solutions of methane as a vehicle fuel from a gate-to-wheel perspective, including comparisons between bio-based  (anaerobic digestion and thermal gasification) systems and natural gas (fossil) systems. The objectives have been to describe under which conditions the systems are preferable, and to identify knowledge gaps where more research and development is needed. The analysed parameters are greenhouse gas performance, energy efficiency, and costs. Finally, recommendations are given to commercial actors and policy makers regarding which solutions and systems that should be promoted from a socio-economic perspective.

Metan som drivmedel – en gate-to-wheel-studie (METDRIV)

Det globala intresset för metan som drivmedel ökar snabbt p.g.a. utvinningen av skiffergas. Även i Sverige ökar metan som drivmedel, men det finns många teknik- och systemlösningar för uppgradering, distribution och slutanvändning i fordon som inte utvecklats kommersiellt fullt ut.

Projektet METDRIV har analyserat olika systemlösningar för metan som drivmedel utifrån ett gate-to-wheel-perspektiv, där biobaserade (anaerob rötning och termisk förgasning) och naturgasbaserade (fossila) produktionssystem jämförs med varandra. Projektets mål har varit att ta fram jämförelser mellan olika teknik- och systemlösningar och beskriva när och under vilka förutsättningar som de olika lösningarna är som mest fördelaktiga. Projektet har också kartlagt eventuella kunskapsluckor där mer forskning och utveckling behövs. Parametrar som analyserats är klimatprestanda, energieffektivitet samt kostnader. Avslutningsvis ges rekommendationer till kommersiella aktörer samt beslutsfattare kring vilka teknik- och systemlösningar som bör prioriteras utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Deltagare/Participants:

  • Lunds universitet, Miljö- och Energisystem: Pål Börjesson, Lovisa Björnsson & Mikael Lantz
  • Lunds universitet, Institutionen för kemiteknik: Christian Hulteberg, Fredric Bauer & Helena Svensson
  • Bio4Energy: Joakim Lundgren & Jim Andersson (LTU)
  • AB Volvo: Anders Röj & Per Hanarp
  • Scania: Eva Iverfeldt
  • Göteborg Energi: Eric Zinn, Åsa Burman, Lars Holmqvist & Ingemar Gunnarsson
  • E.on: Björn Fredriksson-Möller & Håkan Eriksson

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Foto/Photo: FreeImages.com/Eran Becker

Related documents