A review of the synthetic step in the production of advanced biofuels

A review of the synthetic step in the production of advanced biofuels

One of the most important routes for the future production of synthetic transport fuels is the gasification of biomass. A lot of different gasification processes exists (direct, indirect, entrained flow) with different types of gasifiers (down draft, fluidised bed, circulating bed). However, all of the gasification processes have in common that the generated gas, the producer gas, must be upgraded or at least purified before the biofuel synthesis steps.

The aim of the project is to establish the state-of-art concerning the purification and upgrading of the producer gas to synthesis gas and the subsequent different fuel synthesis processes. The focus is on the technique, theory and thermodynamics and energy efficiency for the different sub-systems/processes.

Kemiteknisk kunskapsinventering av syntesstegen vid framställning av avancerade biodrivmedel

Ett av de viktigaste processalternativen för en framtida produktion av avancerade syntetiska förnybara fordonsbränslen är via förgasning av biomassa. Det finns många olika typer av förgasningsprocesser (direkt, indirekt, slurry) med olika utformningar av förgasarna (fast-, fluidiserande-, cirkulerande bädd). Gemensamt för samtliga alternativ är dock att produktgasen måste uppgraderas, eller i vart fall renas innan det följande syntessteget.

Syftet med projektet är att klarlägga det dagsaktuella kunskapsläget gällande teknik- och utveckling rörande system och delprocesser för rening och uppgradering av processgasen till syntesgas såväl som för de olika syntesprocesserna för produktion av syntetiska biodrivmedelFokus ligger tekniken, bakomvarande teori och termodynamik och energieffektivitet för de olika delsystemen/processerna.

Deltagare/Participants:

  • Skolan för kemivetenskap, KTH: Henrik Kusar
  • Byggd miljö och energiteknik, Linnéuniversitetet: Jan Brandin
  • Institutionen för kemiteknik, Lunds universitet: Christian Hulteberg

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Foto/Photo: FreeImages.com/Maciej Satchowiak