Fresh and stored crops - a new way to organize all-year substrate supply for a biogas plant

Fresh and stored crops - a new way to organize all-year substrate supply for a biogas plant

Arable crops account for a large proportion of the identified potential for increased biogas production in Sweden. This project can contribute to a better understanding of how crops can be used with lower costs.

The project will investigate if the substrate cost can be reduced by organizing the substrate supply in a new way, using both fresh and ensiled (stored) crops. The project will be conducted in cooperation with the Swedish biogas producer Swedish Biogas International (SBI) and contains two case studies based on the SBI facilities in Örebro and Jordberga that will analyze how fresh and stored crops should best be combined to minimize the cost. The analysis will be done by cost calculations and an improved optimization model for substrate supply during different times of the year.

The following parts are included in the project: preconditions (anaerobic digestion, crops and biogas plant), design of logistics chains, optimization and analysis.

Färska och lagrade grödor - ett nytt sätt att organisera substratförsörjningen året runt för en biogasanläggning

Jordbruksgrödor står för en stor del av den identifierade potentialen för ökad biogasproduktion i Sverige. Detta projekt kan bidra till bättre kunskap om hur grödorna kan utnyttjas som biogassubstrat till lägre kostnad.

Projektet ska undersöka om kostnaden för råvaruförsörjning kan minskas genom att organisera substrattillförseln ett nytt sätt med både färska och ensilerade (lagrade) grödor. Det utförs tillsammans med den svenska biogasproducenten Swedish Biogas International (SBI) och innehåller två fallstudier baserade SBIs anläggningar i Örebro och Jordberga. I dessa utförs analyser av hur färska och lagrade substrat bäst bör kombineras för att minimera substratkostnaderna. Analyserna görs med hjälp av produktionskalkyler och en vidareutvecklad optimeringsmodell för substratförsörjning under årets olika tider.

Projektet består av följande delar: förutsättningar (rötning, grödor och anläggning), utformning av logistikkedjoroptimering, resultatanalys.

Deltagare/Participants:

  • JTI - Institutet för jordbruksoch miljöteknik/SP: Carina Gunnarsson, Jonas Engström & Maria del Pilar Castillo
  • SBI, Swedish Biogas International: Lars Sjösvärd & Emma Abrahamsson
  • Institutionen för energi och teknikSLU: David LjungbergÅke Nordberg & Alfredo de Toro
  • Institutionen för biosystem och teknologiSLU: Sven-Erik Svensson & Thomas Prade

Contact the projectleader/Kontakta projektledaren

Foto/Photo: FreeImages.com/Mariano Vila