The role of electrofuels: a cost-effective solution for future transport?

The role of electrofuels: a cost-effective solution for future transport?

Electrofuels are synthetic hydrocarbons produced from carbon dioxide and water with electricity as the main source. They are interesting for several reasons, namely as they may play an important role as transport fuels in the future, could be used to store intermittent electricity production, and because they provides an opportunity for biofuel producers to increase the yield of hydrocarbons/biofuels from the same amount of biomass.  

The purpose of the project is to deepen the knowledge of electrofuels by

  1. mapping and analyzing the technical potential for recycling of carbon dioxide from Swedish biofuel and combustion plants,
  2. mapping the economic potential, and
  3. analyzing the conditions under which electrofuels are cost-effective compared to other alternative fuels in order to reach climate targets.

Within the project, two article manuscripts have been submitted for scientific publication. The first has be published in March 2017 and is available here: The Potential for Electrofuels Production in Sweden Utilizing Fossil and Biogenic CO2 Point Sources. Since the second manuscript has not yet been published, the full f3 report is only available on request at this stage. Contact the project leader for more information.

The project was presented at the common seminar on renewable shipping fuel co-arranged by f3 and Lighthouse on October 6th, 2016. Access the presentation here (slides 59-74, in Swedish).

Elektrobränslens roll som drivmedel: en kostnadseffektiv lösning i framtiden?

Elektrobränslen är syntetiska kolväten producerade från koldioxid och vatten med elektricitet som huvudkälla. De är intressanta av flera anledningar, t.ex för att de skulle kunna fylla en viktig roll som framtida transportbränsle, användas för att lagra intermittent elproduktion, och ge biodrivmedelsproducenterna en möjlighet att öka utbytet av kolväten/drivmedel från samma mängd biomassa.

Syftet med projektet är att fördjupa kunskapen om elektrobränslen genom

  1. en kartläggning av den tekniska potentialen för koldioxidåtervinning från svenska biodrivmedels- och förbränningsanläggningar,
  2. en kartläggning och kostnadsanalys av olika sätt att producera elektrobränslen, och
  3. en analys av under vilka förutsättningar som elektrobränslen kan vara ett kostnadseffektivt val av drivmedel gentemot andra förnybara drivmedel för att uppsatta klimatmål i framtiden.

Inom projektet har två vetenskapliga artiklar framställts. Den ena har blivit publicerad och finns tillgänglig här: The Potential for Electrofuels Production in Sweden Utilizing Fossil and Biogenic CO2 Point Sources. En fullständig f3-rapport har också färdigställts, men den finns än så läng enbart tillgänglig på förfrågan i väntan på publicering av den andra vetenskapliga artikeln.

Projektet presenterades på (på svenska) f3:s och Lighthouse:s gemensamma seminarium om förnybara sjöfartsbränslen den 6 oktober 2016. Presentationen finns att tillgå här (bild 59-74).

Deltagare/Participants:

  • Chalmers, Institutionen för Energi och miljö: Maria Grahn & Selma Brynolf
  • IVL Svenska miljöinstitutet: Julia Hansson

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Foto/Photo: FreeImages.com/Tony Clough