Biogas from agricultural wastes and residues - Where and how much?

Biogas from agricultural wastes and residues - Where and how much?

In the last years the number of gas-fuelled vehicles has increased rapidly in Sweden. The purpose of this project has been to estimate how much upgraded biogas could be produced from manure and agricultural harvest residues in Sweden and the EU.

This is done by building a model of the technical and economic conditions for biogas production, taking the geographical distribution of biogas substrates into account. The model has a finer resolution than in previous studies, allowing an overall techno-economical judgment of investment and operations costs for digestion and upgrading as well as transports of substrates and digestate. The result of the project is a map of the potential for biogas production from agricultural residues and manure in Europe. A more detailed analysis is also performed for Sweden, in collaboration with representatives from academia, government and industry.

The project has, besides the project report available below, resulted in a scientific article:

Biogas från jordbrukets restflöden - var och hur mycket?

De senaste åren har antalet gasdrivna bilar och bussar ökat snabbt i Sverige. Detta projekt undersöker hur mycket fordonsgas vi i Sverige och Europa skulle kunna producera av stallgödsel och skörderester från lantbruket.

Detta genomförs genom att projektet konstruerat en modell av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för biogasproduktion, med hänsyn till hur fördelningen av olika restflöden ser ut geografiskt. Modellen har en finare geografisk upplösning än tidigare studier, vilket möjliggör en helhetsbedömning av kostnader för investeringar och drift av anläggningar för rötning och uppgradering till fordonsgas samt transporter av substrat och rötrester. Resultatet blir en karta över potentialen för att producera biogas från lantbrukets restflöden i hela Europa. Inom projektet har en djupare analys för Sverige utförts, i samverkan med representanter från akademi, myndigheter och industri.

Participants/Deltagare:

  • Institutionen för Energi och miljö, Chalmers: Martin Persson, Christel Cederberg & Göran Berndes
  • Enheten för energiteknik, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut: Rasmus Einarsson & Johan Torén
  • Avdelningen för bioteknik, Lunds universitet: Emma Kreuger

Contact the project leader/kontakta projektledaren

Foto/Photo: Krzysztof Szkurlatowski

Related documents