BeWhere - Stake-holder analysis of biofuel production in Sweden

BeWhere - Stake-holder analysis of biofuel production in Sweden

Sweden has set ambitious targets for conversion to a fossil-free transportation sector. Advanced, so-called second generation, biofuels are an important factor in order to achieve this. Large-scale production of biofuels from, for example, forest biomass involves a number of challenges related to geographical aspects, transportation, and integration with existing industries and energy systems.

In this project, which is a continuation of two previous f3 projects (Optimal localisation of second generation biofuel production in Sweden and BeWhere II), the geographical location model BeWhere Sweden is used. The objective of the project has been to demonstrate and validate the model's usefulness for relevant stakeholders, and to use the model to examine barriers and drivers for the implementation of new large-scale biofuel production in Sweden. To provide a more comprehensive representation of the prospects for biofuel production, the model is also complemented with agriculture-based biofuels.

In October 2017, a scientific article from the project was published:

BeWhere - Aktörsinriktad analys av biodrivmedelsproduktion i Sverige

Sverige har satt upp ambitiösa mål för omställning till en fossiloberoende fordonsflotta. För att klara detta kommer avancerade, kallade andra generationens biodrivmedel bli en viktig pusselbit. Storskalig produktion av biodrivmedel från exempelvis skogsråvara innebär ett antal utmaningar att lösa. Utmaningarna hänger bland annat ihop med geografiska aspekter, transporter och integrering med befintliga industrier och energisystem.

I detta projekt, som utgör en fortsättning två tidigare f3-projekt (Optimal localisation of second generation biofuel production in Sweden och BeWhere II), används den geografiska lokaliseringsmodellen BeWhere Sweden. Syftet är dels att förankra modellens betydelse och användbarhet hos relevanta aktörer, dels att med hjälp av modellen undersöka barriärer och drivkrafter för implementering av ny storskalig biodrivmedelsproduktion i Sverige. För att ge en mer heltäckande representation av utsikterna för att producera biodrivmedel kompletteras modellen också med jordbruksbaserade drivmedel.

Av två planerade vetenskaplig artiklar har en publicerats i oktober 2017.

Deltagare/Participants:

  • Bio4Energy: Elisabeth Wetterlund & Joakim Lundgren (LTU), Robert Lundmark & Dimitris Athanassiadis (SLU)
  • Linköpings universitet; Magdalena Fallde
  • Lunds universitet: Pål Börjesson
  • Chalmers tekniska universitet: Karin Pettersson
  • SP Sveriges tekniska forskningsinstitut: Johanna Mossberg & Johan Torén
  • Innventia: Niklas Berglin, Marie Anheden & Christian Hoffstedt
  • Chemrec: Patrik Löwnertz
  • Sekab: Marie Mörtsell
  • E.on: Björn Fredriksson-Möller
  • Perstorp: Lars Lind

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Foto/Photo: FreeImages.com/Scott Lidell

Related documents

Document Type Size
pdf 1.5 MB

Nedlagd åkermark för biomassaproduktion – kartläggning och potentialuppskattning

Report no 1: The aim of this study is to map and estimate total areas of abandoned arable land in Sweden that could be available for cultivation of lignocellulosic biomass, here represented by fast growing broadleaf trees. The area estimation is primarily to be implemented in the optimization model BeWhere Sweden, but can also be utilised for several other purposes.
pdf 1.18 MB