Sustainable biofuels - critical review of current views and case studies using extended systems analysis providing new perspectives and positive examples

Sustainable biofuels - critical review of current views and case studies using extended systems analysis providing new perspectives and positive examples

The project is a further development of ongoing research on sustainable bioenergy systems at the departments of Fysisk Resursteori (FRT, Physical Resource Theory) and Miljö- och Energisystem (AMES, Environment and Energy Systems). The aim has been to broaden and further develop systems research on biofuels and add new perspectives, as well as to critically examine and propose alternatives to the approaches, analyses and policy instruments that have shaped the bioenergy development in recent years. The focus is on sustainable land use and efficient use of primary biomass as well as waste and residue streams used as feedstock for biofuels and other high-value bioproducts.

The project also focuses on the increased integration of energy systems with other systems. Case studies have been carried out in order to clarify positive opportunities associated with biofuels development, as well as to demonstrate how the conclusions of the systems studies may depend on choices of method and parameter assumptions that may be disputed.

The project has had high ambitions regarding scientific publishing and also regarding communication with the business community and the political system, where the IEA Bioenergy and other networks are used for effective dissemination.

The following scientific articles have been published:

Hållbara biodrivmedel - kritisk granskning av rådande synsätt och fallstudier med utvidgad systemanalys som ger nya perspektiv och goda exempel

Detta projekt är en vidareutveckling av den forskning på hållbara bioenergisystem som bedrivs vid avdelningen för Fysisk resursteori vid Chalmers och avdelningen för Miljö och energisystem vid Lunds tekniska högskola. Syftet har varit att bredda och vidareutveckla systemforskningen om biodrivmedel med nya perspektiv, samt att kritiskt granska och föreslå alternativ till de angreppssätt, analyser och policy-instrument som har påverkat utvecklingen inom bioenergiområdet under de senaste åren.

Projektet fokuserar på hållbar markanvändning och effektivt utnyttjande av biomassa, liksom användning av avfall restprodukter som råvara för biobränsle och andra högvärdiga bioprodukter. Ett annat fokus har varit ökad integration mellan energisystem och andra system.

Projektet har velat bidra till utvecklingen av analysmetoder för att bättre hantera biodrivmedelsystemens komplexitet. Fallstudier av biodrivmedelssystem har genomförts med beaktande av ekosystemtjänster, resurskonkurrens och synergier, alternativa marknader, temporala och spatiala aspekter, samt integrerad produktion i biokombinat. Genom att systemanalytiska metoder och modeller breddas och utvidgas mot natursystem, tekniska system, marknader mm uppstår nya perspektiv som tillförs diskussioner om biodrivmedel liksom utformning av styrmedel, hållbarhetskriterier och strategisk planering.

Projektet har hög ambition gällande vetenskaplig publicering och även gällande kommunikation mot näringsliv och det politiska systemet, där IEA Bioenergy och andra nätverk nyttjas för effektiv nationell och internationell spridning.

Deltagare/Participants:

  • Chalmers: Göran Berndes
  • Lunds universitet: Pål Börjesson
  • IEA Bioenergy Task 43 - Biomass Feedstocks for Energy Markets

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Foto/Photo: Unsplash.com/Dawid Malecki