Social and socioeconomic impacts from vehicle fuels

Social and socioeconomic impacts from vehicle fuels

A desire in society to reduce the use of fossil fuels has led to a search of renewable options. Lately, social aspects of the production of biofuels have come into focus. However, research has addressed a limited set of social impacts, and not those from fossil fuels.

In this project we have applied the methodology of social life cycle assessment on different biofuels, and fossil fuels. The objective was to identify the main social and socioeconomic impacts from the life cycle of all assessed fuels in a comparable way, and see how these are incorporated in existing policies and certification schemes.

The project contributes to improved knowledge on social impacts from the selected fuels and guidance on how to use the results in policy-making and integrate them with other evaluations.

The project has played a part in Elisabeth Ekener-Petersen's PhD Thesis that was defended in January 2014. The title is Tracking down Social Impacts of Products with Social Life Cycle Assessment. (Doctoral dissertation). Stockholm: KTH Royal Institute of Technology.

Ekener-Petersen also published a debate article based on the results in NyTeknik on May 28th, 2014. The article is written together with project participant Göran Finnveden (KTH) and can be accessed here.

Fordonsbränslens sociala och socioekonomiska påverkan

För att minska användningen av fossila bränslen har samhället strävat efter att hitta förnyelsebara alternativ. På senare tid har man börjat uppmärksamma de sociala aspekterna av biobränsle produktionen. Forskningen har dock hittills bara handlat om ett begränsat antal sociala påverkningar och inte heller påverkningar från fossila bränslen.

Detta projekt har tillämpat metodiken från social livscykelanalys på ett antal olika biobränslen, inklusive ett av den s.k. andra generationens biobränslen, samt fossila bränslen. Målet har varit att identifiera de huvudsakliga sociala och socioekonomiska påverkningarna från samtliga bränslens livscykel på ett sätt som gör dem jämförbara med varandra, och studera hur dessa täcks in av existerande policys och certifieringsscheman.

Resultaten från studien kan förbättra kunskaperna om sociala påverkningar från de studerade bränslena, och ge vägledning om hur resultaten kan användas som input i beslutsfattande frågor, såväl som utvärderingar.

Deltagare/Participants:

  • KTH Royal Institute of Technology: Elisabeth Ekener Pedersen & Göran Finnveden
  • IVL Swedish Environmental Research Institute: Jonas Höglund

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Related documents

Document Type Size
pdf 633.25 KB