LCA of biorefineries. Identification of key issues and methodological recommendations

LCA of biorefineries. Identification of key issues and methodological recommendations

A current trend in biomass conversion technologies is towards more efficient utilization of the biomass feedstock in so called biorefineries. One important aspect of bioenergy systems is the sustainability performance, especially energy use and greenhouse gases are at present given much attention. Life cycle assessment, LCA, is often used as a quantification tool for sustainability evaluation.

The aim of this project has been to highlight how different methodological choices in LCA, e.g, time and system boundaries and definition and choice of functional unit, influence the sustainability evaluation of biorefinery systems. Further, the project report gives recommendations and guidelines on how LCA of biorefineries can be carried out in future studies.

These guidelines can be be useful for LCA practioners in both research and industry. Following guidelines will increase accuracy and enhance comparability of studies. Also, as greenhouse gas emissions increasingly often are being regulated, this project has tried to bring to policymakers the balanced information needed for regulation and strategic decisions.

Besides the project report available below, the following deliverables have been produced:

LCA av bioraffinaderier. Identifiering av nyckelfaktorer och metodologiska rekommendationer

Rådande trender inom bioenergi pekar mot effektivare utnyttjande av biomassaråvara i så kallade bioraffinaderier. En viktig aspekt när man talar om bioenergisystem är hållbarhetsprestandan, särskilt mycket uppmärksamhet riktas idag mot energieffektivitet och utsläpp av växthusgaser. För att kunna kvantifiera dessa aspekter används ofta livscykelanalys (LCA) som verktyg.

Det här projektet belyser hur olika metodrelaterade val i en LCA (tids- och systemgränser, val av funktionell enhet, osv.) påverkar utvärderingen av produkter från ett bioraffinaderi. Vidare utformar projektet rekommendationer och skapar riktlinjer för hur livscykelanalyser av bioraffinaderiprodukter kan genomföras i framtida studier.

Riktlinjerna kan vara användbara för utförare av LCA både inom forskning och industri. Att följa riktlinjer kan öka precisionen och underlätta möjligheterna att jämföra olika studier med varandra. Eftersom utsläpp av växthusgaser allt oftare används inom lagstiftning kan projektet också bidra med bakgrundsmaterial som krävs för reglering och strategiska beslut.

Deltagare/Participants

  • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU: Serina Ahlgren, Hanna Karlsson & Ingrid Strid
  • KTH: Anna Björklund & Göran Finnveden
  • Lunds tekniska högskola (Lunds universitet): Anna Ekman & Pål Börjesson
  • Referensgrupp: Johanna Berlin, SP, Tomas Ekvall, IVL & Matty Janssen, Chalmers.

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Related documents