Alternative sources for products competing with forest based biofuel, a pre-study

Alternative sources for products competing with forest based biofuel, a pre-study

Today, there are a number of biofuels in different stages of development: from ethanol, RME and tall oil diesel, to methane, methanol and DME from different sources. Several studies have shown the advantages of biofuels compared to fossil fuels regarding greenhouse gas emissions, etc. However, to the best of our knowledge, previous reports have not sufficiently considered current and alternative uses of biomass in for example heat and power production, or production of chemicals or materials such as pulp and paper.

As a valuable resource, and in a sustainable society, biomass should be used as efficiently as possible and the competing interests need to be considered. This project is a pre-study aiming to describe the environmental effects of alternative sourcing for current products from forest biomass when the biomass is instead used for fuel. By highlighting critical issues for further analyses, the study constitutes a solid basis for more detailed analyses of climate related effects of biofuel production, thus leading to increased understanding of how to maximize the positive climate effects of production of forest based biofuels.

Alternativa biomassakällor för produkter som konkurrerar med skogsråvarubaserade biobränslen, en förstudie

Idag finns ett antal biobränslen i olika stadier av utveckling; från etanol, RME och talloljediesel till metan, metanol och DME från olika källor. Flera studier har pekat på fördelarna med biobränslen jämfört med fossila bränslen, bl.a.när det gäller utsläpp av växthusgaser. Dock har dessa studier inte i tillräckligt stor utsträckning beaktat nuvarande och alternativa användningsområden för biomassa, t.ex. produktion av värme- och/eller el, kemikalier eller pappersmassa och papper.

Biomassa är en värdefull resurs och i ett hållbart samhälle bör den utnyttjas så effektivt som möjligt. Konkurrerande intressen måste därför beaktas. Detta projekt är en förstudie med syfte att beskriva vilka miljöeffekterna blir då alternativa råmaterial och inte skogsråvara används för produktion av t.ex. massa, papper, värme och el. Biomassa från skog sråvara kan då istället användas för tillverkning av bränsle. Förstudien skulle kunna utgöra grunden för en mer detaljerad analys av klimatrelaterade effekter av biobränsleproduktion. Det kan leda till ökad förståelse för möjligheterna att maximera de positiva klimateffekterna av produktionen av skogsbaserade biobränslen.

Deltagare/Participants:

  • IVL Svenska miljöinstitutet: Louise Staffas & Stefan Åström
  • Lunds universitet: Linda Tufvesson
  • KTH: Yevgeniya Arushanyan
  • SP Sveriges tekniska forskningsinstitut: Johan Torén

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Today, there are a number of biofuels in different stages of development: from ethanol, RME and tall oil diesel, to methane, methanol and DME from different sources.

Several studies have shown the advantages of biofuels compared to fossil fuels regarding for example emissions of greenhouse gases. However, to the best of our knowledge, previous reports have not sufficiently considered current and alternative uses of biomass in for example heat and power production or production of chemicals or materials such as pulp and paper. Biomass is a valuable resource that in a sustainable society should be used as efficiently as possible and the competing interests in this resource need to be considered. The proposed study is a pre-study with the aims of describing the environmental effects of alternative sourcing for current products from forest biomass when the biomass is instead used for fuel The study will thereby, by highlighting critical issues for further analyses, constitute a solid basis for a more detailed analysis of climate related effects of biofuel production, thus leading to increased understanding of how to maximize the positive climate effects of production of forest based biofuels.

  

Related documents

Document Type Size
pdf 2.48 MB