Sustainable performance of lignocellulose-based ethanol and biogas co-produced in innovative biorefinery systems

Sustainable performance of lignocellulose-based ethanol and biogas co-produced in innovative biorefinery systems

The project summarizes the most promising biochemical production routes for integrated production of ethanol and biogas (together with electricity, heat, lignin etc.) from lignocellulosic biomass. The routes are analyzed from a resource, energy, environmental and cost efficiency point of view, based on research and development activities at the participating partners in the project.

The technical implementation potential is assessed for existing infrastructure in Swedish district heating systems (DHS), forest industries, and ethanol plants, and as stand-alone co-production plants. Also, the corresponding regional potential of feedstock supply from agriculture and forestry which fulfill relevant sustainability criteria is assessed.

The synthesis, which also includes a comparison with the performance of current ethanol and biogas production systems from a life cycle perspective, will be a valuable decision support for policy makers in their effort to develop efficient incentives to accelerate the implementation of innovative biofuel production systems, and for industry when planning for investments.

Besides a project report available below, a scientific article has been produced:

Samproduktion av lignocellulosa-baserad etanol och biogas i innovativa bioraffinaderisystem – utvärdering av hållbarhetsprestanda

 

Projektet summerar de mest lovande biokemiska produktionskedjorna för etanol och biogas från lignocellulosa där framställningen integreras med produktion av el, värme, lignin m.m. Produktionskedjorna har analyserats ur ett resurs-, energi-, miljö- och kostnadsperspektiv. Projektet baseras på forskning och utveckling som bedrivs vid Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SEKAB E-technology och Lantmännen Energi.

Den tekniska potentialen för integrering i existerande infrastruktur inom svenska fjärrvärmesystem, skogsindustrier och etanolanläggningar bedöms, liksom potentialen för fristående bioraffinaderier. Dessutom bedöms tillgången av råvara inom jord- och skogsbruk på regional nivå med fokus på biomassa som uppfyller relevanta hållbarhetskriterier.

Sammanställningen inkluderar en livscykelbaserad jämförelse med prestandan för nuvarande etanol- och biogasframställning. I sin helhet kommer studien att vara ett värdefullt stöd för beslutsfattare att påskynda implementeringen av nya innovativa och hållbara system för biobränsleproduktion. För industrier och företag kan studien bli vägledande för investeringar.

 

Deltagare/Participants:

  • Lunds universitet: Pål Börjesson, Zsolt Barta, Lovisa Björnsson, Anna Ekman, Emma Krueger & Ola Wallberg
  • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU: Per-Anders Hansson, Hanna Karlsson, Anna Schnürer, Mats Sandgren & Stefan Trobro
  • Sekab E-Technology: Jan Lindstedt
  • Lantmännen: Per Erlandsson & Sofie Villman

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Related documents