Comparative system analysis of carbon preserving fermentation for biofuel production

Comparative system analysis of carbon preserving fermentation for biofuel production

A challenge in the use of biomass for fuel production is loss of mass from the forest or field to the tank by production of carbon dioxide. This loss has large impact on the overall feasibility of biofuels because it requires significant resources in land use and energy use in cultivation, harvesting and transportation of biomass.  If there were some manner in which the carbon could be preserved, significant savings in resources, e.g. up to one half of the land use, could be achieved.

The project proposes a novel, hybrid process that utilizes fermentation to preserve carbon by consumption of carbon dioxide followed by a chemical process to form a biofuel.

Within the project, a scientific article with the following title has been published:

Kolbevarande fermentering för produktion av biobränslen - en jämförande systemanalys

När bränsle produceras från biomassa bildas koldioxid vilket innebär en förlust av massa på vägen mellan skogen eller fältet och bränsletanken. Denna förlust har stor inverkan på den totala energieffektiviteten hos biobränslena, eftersom den kräver extra markresurser och energi för odling, skörd och transport av biomassan. Om kolförlusten på något sätt kunde minskas och kolet bevaras skulle detta kunna ge betydande resursbesparingar med upp till hälften av marken som krävs för biomassans odling.

Detta projekt föreslår en ny hybridprocess som utnyttjar fermentering för att bevara kol genom konsumtion av koldioxid, följt av en kemisk process för att producera biobränsle.

Deltagare/Participants:

  • Lunds universitet: Fredric Bauer & Christian Hulteberg
  • Bio4Energy (LTU): Robert Nilsson, Sennai Mesfun, Joakim Lundgren, Ulrika Rova & Kris Arvid Berglund.
  • Sekab/SP Sveriges tekniska forskningsinstitut: Sune Wännsström

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Related documents