Impact of biogas energy crops on GHG emissions, soil organic matter and food crop production - A case study on farm level

Impact of biogas energy crops on GHG emissions, soil organic matter and food crop production - A case study on farm level

Use of arable land for energy crop production is already a reality in some countries. To meet future sustainability criteria for biofuel systems, it will be crucial to demonstrate systems which do not negatively affect current food production. This is of special relevance regarding future biofuels from energy crops cultivated on arable land and a potential implementation of so called iLUC – indirect land use change – factors.

One promising strategy is to improve the soil productivity, and thereby food crop yields, through dedicated and integrated food and energy crop rotations. The purpose of this study has been to evaluate a scenario where a biogas plant is providing the organic fertilizer needed for soil productivity improvement. In addition, crops have been integrated in the food crop rotation to improve soil fertility – crops which at the same time can act as biogas feedstock. The evaluation is performed as a case study on farm level, where the total output of food/feed products from the farm potentially could be maintained in addition to production of biogas feedstock.

Besides a project report available below, the following publications present results from the project:

Påverkan från energigrödor för biogasproduktion på växthusgasemissioner, markkolhalt och produktion av livsmedelsgrödor - En fallstudie på gårdsnivå

Att åkermark används för produktion av energigrödor är redan idag verklighet i vissa länder. För att kunna leva upp till framtidens hållbarhetskriterier för biobränslen kommer det att vara viktigt att lyfta fram system som inte inverkar negativt på livsmedelsproduktion. Detta är särskilt relevant för energigrödor som odlas på åkermark där så kallade iLUC-faktorer (indirekt förändrad markanvändning) kan komma att tillämpas i framtiden.

En lovande strategi är att förbättra markens produktivitet, och därmed skördarna, genom växtföljder där livsmedels- och energigrödor integreras. Syftet med denna studie har varit att utvärdera ett scenario där markens bördighet förbättras genom biogödsling med ett organiskt gödselmedel som tas från en lokal biogasanläggning. Dessutom integreras grödor i livsmedelsväxtföljden som förbättrar jordens bördighet - grödor som samtidigt kan fungera som biogasråvara. Utvärderingen har utförts som en fallstudie på gårdsnivå, där produktion av livsmedels- och fodergrödor potentiellt kan bibehållas jämte produktion av energigrödor för biogasproduktion.

Deltagare/Participants:

  • Lunds universitet: Lovisa Björnsson, Mikael Lantz & Pål Börjesson
  • E.on Gas Sverige: Håkan Eriksson
  • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU: Tomas Prade & Sven-Erik Svensson

Contact the project leader

Photo (C) Jeff Golenski