Biofuels and land use in Sweden - An overview of land use change effects

Biofuels and land use in Sweden - An overview of land use change effects

The project investigates the current state of knowledge and identifies knowledge gaps related to land use linked to biofuel production. The main focus is on impacts related to Swedish production of biofuels.

Land use change issues have generated a large volume of research throughout the world. Though many facts have been scientifically established, divergent opinions also occur. It is difficult to grasp what the scientific community as a whole knows and thinks on these matters. This project therefore collects and compiles the research results on three important subject areas: Biodiversity and soil chemistry, Indirect land use (ILUC) and climate change, and Socioeconomic impacts and policy development.

Information on what is scientifically known in these subject areas, and what impacts of todays and future biofuel production could be, is important to Swedish industry policy-makers in order to obtain a solid basis for investments, strategic decisions and development of policies on future biofuel production.

Biobränslen och markanvändning i Sverige – en översikt av effekter av markanvändning

 

Syftet med projektet är att undersöka det aktuella kunskapsläget och identifiera kunskapsluckor relaterade till markanvändning vid biobränsleproduktion. Fokus ligger på effekter i samband med den svenska produktionen.

En stor mängd forskning har genomförts inom området i olika delar av världen. Många fakta har blivit vetenskapligt fastställda, men det finns också åsikter som går isär. Det är därmed svårt att bilda sig en uppfattning om hur det vetenskapliga samfundet som helhet ställer sig till dessa frågor. Projektet har därför haft som ambition att samla och sammanställa forskning som gjorts på tre viktiga områden:

  • Biodiversitet och markkemi
  • Indirekt förändring av markanvändning och klimatförändringar
  • Socioekonomiska effekter och policyutveckling

Information om vad som är vetenskapligt känt på dessa områden, samt hur de kan påverka dagens och den framtida produktionen av biobränslen är viktig för svensk industri såväl som för politiken. För investeringar, strategiska beslut och utveckling av riktlinjer för framtida produktion av biobränslen krävs en stabil kunskapsgrund.

Deltagare/Participants:

  • IVL Svenska miljöinstitutet: Jonas Höglund, Karin Hansen, Mathias Gustavsson & Julia Hansson
  • Lunds universitet: Pål Börjesson & Serina Ahlgren
  • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU: Cecilia Sundberg, Olof Helldin & Elham Ahmadi Moghaddam
  • Chalmers: Maria Grahn & Martin Persson
  • SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik: Christel Cederberg

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Related documents

Document Type Size
pdf 2.57 MB