Scenarios for large-scale integration of renewable fuels in the Swedish road transport sector

Scenarios for large-scale integration of renewable fuels in the Swedish road transport sector

The high oil dependence and the continuous growth of energy use in the transport sector have in recent years triggered interest in transport biofuels as a measure to mitigate climate change and improve energy security. A future large scale integration of renewable fuels in the road transport sector will in significant ways change the energy system. To minimize the risk of unwanted system effects, the assessment of biomass potentials and the long term performance of different transport fuels and technologies are essential.

This project has aimed to establish future biofuel-based pathways for the road transport sector that are feasible, sustainable and linked to low risks. A broad perspective is strived for and technical, economic as well as environmental parameters are taken into account. The analysis is primarily based on the development and use of an energy system model describing the Swedish road transport sector as an integrated part of the national energy system.

The published f3 report is a summary. The project results are also presented in two scientific articles:

Scenarier för storskalig integration av biodrivmedel i den svenska vägtransportsektorn

Transportsektorns oljeberoende och växande energianvändning har på senare år ökat intresset för biodrivmedel som en åtgärd för minskade växthusgas utsläpp och förbättrad energisäkerhet. En framtida storskalig integration av förnybara bränslen i vägtransportsektorn kommer att ha en betydande inverkan på hela energisystemet. För att minimera risken för oönskade systemeffekter är det av stor vikt att analysera biobränslepotentialer och den långsiktiga bärigheten för olika drivmedels- och teknikalternativ.

Detta projekt syftar till att identifiera möjliga vägar till en biobränslebaserad vägtransportsektor som är genomförbara, hållbara och kopplade till låga risker. Ett brett perspektiv eftersträvas och tekniska, ekonomiska såväl som miljömässiga parametrar beaktas. Analysen baseras huvudsakligen på utveckling och användning av en energisystemmodell som beskriver den svenska vägtransportsektorn som en integrerad del av det nationella energisystemet.

 

Deltagare/Participants:

  • Chalmers: Erik Ahlgren & Martin Börjesson
  • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU: Dimitris Athanassiadis & Anders Lundström
  • Bio4Energy (LTU): Robert Lundmark

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Photo: FreeImages.com/Johanna Ljungblom

 

Related documents