Marine feedstock based biofuels and ecosystem services

Marine feedstock based biofuels and ecosystem services

Climate change mitigation is prioritized in numerous national and international policy decisions and action plans, particularly in relation to the transportation sector. Renewable energy sources are considered sustainable alternatives to the use of fossil fuels. Marine feedstocks like algae and sea squirts are depicted as interesting alternatives to more traditional biofuels produced from forest residues or agricultural crops; not competing with food and requiring less land area. However, prior to full-scale production, an all-embracing sustainability assessment is needed, screening possible impacts of marine-based biofuel production. For this, there is a need to identify the different ecosystem services affected.

This project has aimed at identifying and describing ecosystem services and appropriate indicators that are affected by production of marine feedstock based biofuels in Sweden.

Havsbaserade biodrivmedel och ekosystemtjänster

Förnyelsebara energikällor anses generellt vara hållbara alternativ till fossila bränslen inom transportsektorn. Produktion av alger och sjöpungar i havsmiljö undersöks som ett intressant alternativ till biodrivmedel från skogsrester och jordbruksgrödor, eftersom dessa inte används som föda och tar upp mindre landyta vid produktion. För att kunna fastställa den övergripande hållbarheten av en eventuell framtida ökad produktion av havsbaserade drivmedel krävs dock en utredning och kartläggning av olika miljö- och sociala konsekvenser kopplade till detta. I detta sammanhang är kunskap om de ekosystemtjänster som påverkas av produktionen av biodrivmedel viktig.

Syftet med detta projekt har varit att kartlägga, identifiera och beskriva dessa ekosystemtjänster samt de indikatorer som bäst beskriver dem. En sådan kartläggning kan utgöra ett viktigt beslutsunderlag vid en eventuell intensifiering av havsbaserad biodrivmedelproduktion i Sverige.

En nyhetsnotis om projektet publicerades av IVL den 23 februari 2017.

Deltagare/participants

  • IVL Svenska miljöinstitutet: Karin Hansen, Roman Hackl, Anna-Sara Krång & Julia Hansson
  • SP Sveriges tekniska forskningsinstitut (RISE): Susanne Ekendahl & Johan Engelbrektsson

Kontakta projektledaren/contact the project leader

Photo: freeimages.com/Guillaume Riesen

Related documents