Knowledge synthesis on new value chains by thermochemical conversion of digestate for increased biofuel production in Sweden

Knowledge synthesis on new value chains by thermochemical conversion of digestate for increased biofuel production in Sweden

To be able to replace fossil fuels with second-generation biofuels and reach the goal of a fossil-fuel independent vehicle fleet in 2030, it is important to utilize the raw material that today is digested more efficiently. The purpose of this project has been to investigate if residuals from biochemical conversion can be used as raw material, in a techno-economical way, for gasification for the production of biofuels, and if there are gaps in knowledge on this issue.

The value chain covered by the project includes the sub-steps digestate-digestate treatment-gasification-handling of ashes. The project's aim has been to provide Swedish industry and government with a basis for evaluating if digestate from biogas production can be gasified and which values the suggested value chain can result in, compared to how the digestate and its corresponding value chain looks like today.

Kunskapssyntes om nya värdekedjor genom termokemisk omvandling av rötrest för ökad biodrivmedelsproduktion i Sverige

För att kunna ersätta fossila drivmedel med andra generationens biodrivmedel och målet med en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 är det viktigt att utnyttja den råvara som idag rötas mer effektivt. Detta projekt syftar till att undersöka om restströmmar från biokemisk omvandling ett tekno-ekonomiskt sätt kan utnyttjas som råvara till förgasning för biodrivmedelsproduktion, och om det finns kunskapsluckor i denna fråga. I detta ingår även bedömningen av eventuella biprodukter såsom kraftvärme, aska, m.fl.

Värdekedjan som projektet avser inbegriper delstegen rötrest-rötrestbehandling-förgasning-hantering av aska. Syftet är att ge svensk industri och myndigheter ett underlag för bedömning av om rötrester från biogasproduktion kan förgasas och vilka nyttor föreslagen värdekedja kan resultera i, jämfört med hur rötresten och dess värdekedja ser ut idag.

Deltagare/participants:

  • RISE (tidigare SP Sveriges tekniska forskningsinstitut): Anna-Karin Jannasch, Kent Davidsson & Sudhansu Pawar
  • Lunds universitet: Mikael Lantz

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Photo: freeimages.com/Mihai Caliseriu