Beskrivning

Beskrivning

Programmet löper under fyra år mellan 2014-01-01 och 2017-12-31 och omfattar totalt 44 000 000 kronor under hela perioden, varav Energimyndighetens andel är 50%.

Hela programbeskrivningen är tillgänglig här.

Programmets övergripande mål är:

 • Att stärka kunskapsbasen om förnybara drivmedels potentiella roll i ett hållbart energisystem och en hållbar transportsektor samt om nödvändiga förutsättningar för att utveckla hållbara förnybara drivmedel i större skala
 • Att programmets projekt sammantaget ska ge en helhetsbild av energieffektivitet, växthusgasprestanda och kostnader samt andra förutsättningar för att uppnå en omställning av transportsektorn, vilken är tillgänglig för en bred användargrupp

Programmet genomförs i huvudsak genom projekt inriktade mot tvärvetenskapliga och systemorienterade studier, utvärderingar och jämförelser av forskningsresultat, samt synteser och översikter av forskning inom fem olika projektområden:

1. Övergripande tekniska, ekonomiska och miljömässiga systemstudier

 • Tillgång, omvandling, distribution och användning av biomassa av olika typer för olika ändamål - energi, produkter, drivmedel, mat - samt konkurrens mellan användningsområden.
 • Möjlig utveckling av transportsystemet och dess behov av fossila och förnybara drivmedel, inklusive biobränslen och el under olika förutsättningar.
 • Systemstudier av hållbarhetsfrågor, t.ex. markanvändningseffekter, kopplat till biomassaanvändning för drivmedelsproduktion i konkurrens med annan användning.

2. Aktörer, styrmedel och strategier

 • Analys av visioner och strategier på olika nivåer för omställning till biodrivmedel och/eller el.
 • Analys av styrmedel inriktade mot utveckling av produktion och användning av hållbara biodrivmedel utifrån olika kriterier, t.ex. deras effektivitet, ekonomiska konsekvenser ur olika perspektiv, miljöeffekter, legitimitet, politisk acceptans och transparens.
 • Övergång till biodrivmedelsproduktion och -användning ur aktörsperspektiv.

3. Jämförande systemanalys

 • Jämförelse ur energi-, hållbarhets-, och kostnadsperspektiv av olika processkedjor för produktion/användning av olika förnybara drivmedel, samma drivmedel utifrån olika processlösningar, råvaror och/eller användningsområden, samproduktion av olika drivmedel samt jämfört med fossila drivmedel - med hänsyn tagen till olika kringsystem och utifrån olika analysmetoder.
 • Jämföresle av processkedjors beroende av andra faktorer som geografisk placering, integration och storleksaspekter, hantering och förbehandling av biomassa samt hantering, distribution och användning av producerade biodrivmedel.

4. Processintegration och effektivisering

 • Utformning och jämförelse av olika koncept för systemmässigt effektiv biodrivmedelsproduktion genom integration av t.ex. anläggningsresurser och produkter i olika former av bioraffinaderiner, med befintlig industri, befintlig biodrivmedelsproduktion, fjärrvärme eller i fristående anläggningar.
 • Andra möjligheter till effektivisering av processkedjan för drivmedelsproduktion/användning genom systemåtgärder, t.ex. i råvaru- eller distributionsled.

5. Kunskapssyntes för värdekedjans länkar och omgivande förutsättningar

 • Kunskapssyntes av aktuell utvecklingsstatus för de olika länkarna i värdekedjan - råvaror, produktion, distribution och användning, inklusive omvärldsanalys.
 • Kunskapssyntes av aktuell utveckling av omgivande förutsättningar, t.ex. aktuella styrmedel, reglering och transportsystemets utveckling på regional, nationell och global nivå.